Algemene voorwaarden Clusius Heritage BV 2017

Dutch Tulip Vodka is een product van Clusius Craft Distillers.
Clusius Craft Distillers is een handelsnaam van Clusius Heritage BV,
gevestigd aan Lageweg 35M
2222AG in Katwijk.

In deze verkoop en- leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: Clusius Heritage BV

Producten: alle door Clusius Heritage BV vervaardigde of ten verkoop aangeboden alcoholische dranken en alle verder door Clusius Heritage BV aangeboden producten en artikelen in de ruimste zin van het woord;

Afnemer: de retailer, groothandelaar, detaillist, consument of enige andere wederpartij niet zijnde de consument.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en communicatie van Clusius Heritage BV.

Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk via de website van Clusius Heritage BV en een ieder wordt geacht deze voorwaarden te erkennen en aanvaarden.

Disclaimer

Wij besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen voorkomen.; wij aanvaarden geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of op andere wijze. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen van Clusius Heritage BV en toeleveranciers.

 • Clusius Heritage BV verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Aanbiedingen, betaling, leveringen en retouren

 • Alle aanbiedingen van Clusius Heritage BV zijn vrijblijvend en Clusius Heritage BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Bovendien zijn aanbiedingen geldig op basis van beschikbaarheid en zijn wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.
 • Alle prijzen zijn in euro’s en indien gecommuniceerd op de site inclusief accijns en inclusief btw volgens de Nederlandse wetgeving. Alle tarieven zijn exclusief bezorgkosten.
 • Indien afnemer niet tevreden is over een artikel kan afnemer de niet-aangebroken flessen retourneren aan Clusius Heritage BV en ontvangt afnemer de waarde van de geretourneerde artikelen terug. Afnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het in goede staat retourneren van artikelen. Eventueel gemaakte kosten komen voor rekening van afnemer. Retourneren kan uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst van een bestelling.
 • Clusius Heritage BV verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.
 • Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het opgegeven email adres.
 • In geval van levering op rekening en ingeval de betalingstermijn van 10 dagen wordt overschreden, is de Clusius Heritage BV gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.
 • Alle door Clusius Heritage BV afgeleverde zaken blijven eigendom van Clusius Heritage BV totdat afnemer het door hem verschuldigde heeft voldaan.
 • Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, op eerste verzoek aan Clusius Heritage BV ter beschikking te stellen. Afnemer verleent Clusius Heritage BV reeds nu onherroepelijk volmacht de terreinen van afnemer te betreden teneinde afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd haar rechten op volledige schadevergoeding.
 • De bestelde en betaalde goederen worden binnen 2 werkdagen verzonden wanneer voor 16:00 uur besteld is en voorradig zijn. Anders de daarop volgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij Clusius Heritage BV binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 2 werkdagen kunnen worden geleverd neemt Clusius Heritage BV contact opnemen. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk te melden. Bovengestelde levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk en expliciet anders is overeengekomen.
 • Ingeval van annulering of retour gestuurde artikelen waarvoor terugbetaling mogelijk is en indien een betaling door Clusius Heritage BV ontvangen is, wordt enkel terugbetaald op de bankrekening waarmee betaald is.
 • Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Clusius Heritage BV. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Clusius Heritage BV kunnen worden uitgesloten.
 • Het door afnemer gekozen afleveradres of de losplaats moet redelijk bereikbaar zijn voor transportmiddelen die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Afnemer is verplicht in ieder geval Clusius Heritage BV of diens vervoerder(s) op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur in de gelegenheid te stellen zaken aan zijn adres af te leveren.
 • Clusius Heritage BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door Clusius Heritage BV.

Klachten

 • Ingeval van een klacht dient de afnemer deze kenbaar te maken aan Clusius Heritage BV, welke op zijn beurt de klacht probeert op te lossen op een daarvoor redelijkerwijs te verwachten termijn. Clusius Heritage BV zal de afnemer hierover schriftelijk op de hoogte houden.

Gebruik en bescherming persoonsgegevens

 • Door afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een digitaal bestand en worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Clusius Heritage BV deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

Eigendom

 • Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Clusius Heritage BV, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan de Clusius Heritage BV zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn bij de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. Ingeval van vernieling of beschadiging is Clusius Heritage BV gerechtigd het gehele bedrag van de geleden schade te claimen.
 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site Clusius Heritage BV, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Clusius Heritage BV. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door de Clusius Heritage BV, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 • Afnemers en bezoekers van Clusius Heritage BV`s website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Clusius Heritage BV geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Overige

 • Alle rechten worden voorbehouden
 • Prijswijzigingen, waartoe Clusius Heritage BV altijd gerechtigd is, zullen zo spoedig mogelijk meegedeeld aan afnemer. Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend tot levering tegen de andere prijzen.
 • Alle kortingen zijn eenmalig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met Clusius Heritage BV is het Nederlands recht van toepassing.
 • Clusius Heritage BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van afnemer, waaronder bedrijfsschade, noch voor schade door derden geleden. De aansprakelijkheid van Clusius Heritage BV
 • Elke zakelijke afnemer is verplicht door Clusius Heritage BV in de handel gebrachte producten uitsluitend te verhandelen in de originele van Clusius Heritage BV afkomstige verpakkingen, zonder enige verandering daaraan.
 • Elke zakelijke afnemer is verplicht voor de merken van Clusius Heritage BV slechts reclame te maken op een wijze die door de Clusius Heritage BV is goedgekeurd.

Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met de Clusius Heritage BV, Lageweg 35M, 2222AG Katwijk.
Clusius Heritage BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65958233

Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.